Utleige

I huset sine opningstider er det alltid ein ansvarleg kulturhusvert på jobb som du kan venda deg til. Telefonnummer til Kulturhuset er 53 49 69 66.

UTLEIGE:  I kontortida på kvardagar kl 10.00 - 15.00 eller på e-post til kulturhuset@stord.kommune.no

STORSALEN er hovudsalen i Stord kulturhus og er ein amfisal med 408 seter fordelt på 18 rader.
Ynskjer du å arrangera tilstellingar som konsert, teater e.l. gå til sida merka "For arrangørar".

KONFERANSE ELLER LIKNANDE ( Inkluderer 1 mikrofon og projektor) 
Ideelle: inntil 3 timar på dagtid: 1 000. Over 3 timar på dagtid og kveld og helg: Kr. 3 000. Private / verksemder: Innttil 3 timar på dagtid: Kr. 2 750. Over 3 timar dagtid  og kveld og helg: Kr. 5 500      

ANDRE TILSKIPINGAR
Ideelle Kr 3 000 + 15% av inntekt over kr. 10 000. Private / verksemder:  Kr 5 500 + 15% av inntekt over Kr 10 000
Billettavgift kr 10 pr billett.

Husets lys og lydutstyr (pr. framsyning) Ideelle: Kr. 750. Private / verksemder: Kr. 1500. Lysteknikar pr dag (inntil 10 timar): Kr. 3 500, deretter kr. 650 pr time.

Flygel-/ Pianostemming Kr. 1 500

 

SMÅSALEN
Ein mindre amfisal med 136 sete. Høver godt til enkel konferansebruk utan store krav til utstyr. Tilkopling til lyd/ bilete frå PC og mikrofon må avtalast i god tid føre arrangementet. Det er trådlaus internett på bygget.

KONFERANSE ELLER LIKNANDE (Inkluderer ein mikrofon og projektor): 

Ideelle: inntil 3 timar på dagtid kr. 1 000. Over 3 timar på dagtid og kveld/ helg kr. 2 000. Private / verksemder: inntil 3 timar på dagtid: kr. 1 750. Over 3 timar på dagtid og kveld og helg: kr. 3 500  

ANDRE TILSKIPNGAR: Ideelle: Kr. 2 000 + 15 % av inntekt over kr. 10 000. Private / verksemder: Kr. 3 500 + 15% av inntekt over kr. 10 000. 

 

MØTEROM (2 stk.) "Tresmyro": 25 stk og "Vikjo": 12 stk.
Ideelle: Kr 300 inntil 3 timar. Private / verksemder inntil 3 timar: Kr 550. Utover 3 timar kjem eit tillegg på Kr. 100 / 150 pr. time


KUNSTHALLEN   

Utstillingslokale som også kan nyttast til mindre konsertar/ møte. Det er ikkje faste stolar i kunsthallen, men det er eit lager like ved med stolar og bord som ein kan nytta seg av.

Ideelle: Kr. 600. Private / verksemder: Kr. 1 100. 10 % av inntekter over Kr. 7 000.
Utstilling pr. dag: Ideelle: Etter avtale / Kommersiell/privat: Kr 250 pr. dag + 10 % av innt. over kr 7 000.

KULTURSENTERET
Lokalet er delt inn i tre rom: Samlingsrom med stolar og bord (omtrent 35 personar), eit mindre "danserom" og kjøken.


VESTIBYLE
Vrimleareal der det er mogleg å stilla ut, ta kontakt med einingsleiar for meir informasjon. Ideelle Kr. 3 000. Kommersiell/ privat Kr 6 000. Dersom inntekt: 15% av inntekt over Kr. 10 000. Tillegg for arr. som krev ekstra reinhald (døme. Laurdag kveld): Kr 2 000  

 

SYMJEHALLEN
I symjehallen er det eit hovudbasseng (25m x 12,5m) og eit lite basseng for barn. Her finst og stupetårn og vassklie. Temperatur ca. 28 grader i hovudbasseng og ca. 32 grader i barnebasseng. Sjå under for spesielle vilkår som gjeld ved utleige symjehall.

Symjehallen i Stord kulturhus skal vera ein møtestad der tryggleik og hygiene alltid er i fokus. Utleigar er ansvarleg for at gjeldande lover og forskrifter vert følgde opp, difor er det naudsynt at alle leigetakarar innfrir dei krava me stiller til utleige. 

Det er ein føresetnad at det er kompetente livreddarar til stades ved utleige av symjehallen. Stord kulturhus sine badevakter kan leigast inn, eller leigetakar må sjølv stilla med naudsynt kompetanse. I siste tilfellet må det fyllast ut ein eigen ansvarserklæring føre utleiga kan stadfestast. (Sjå eiga fane for symjehallen).

 

PERSONALE
Kulturhusvert utanom vanelg opningstid: Kr 820 pr. time inkl. m.v.a. Lysteknikar pr dag (inntil 10 timar): Kr 3 500, deretter Kr 650 pr time.

 

LEIGEVILKÅR / LEIGEREGLEMENT

Leigetakar plikar å setja seg inn i dette leigereglementet og oppslag for rømingsvegar (dette finn du i lokalet). Leigetakar er ansvarleg for å evakuera alle personar i leigte lokale via næraste rømingsveg. Øverste brannansvarleg er Stord kulturhus sin kulturhusvert (53 49 69 56).

Leigetakar kontaktar Stord Kulturhus kiosk/resepesjon for opplåsing/ stenging av lokale. 

Leigetakar skal sørga for at leigte lokale er klargjort for ny utleige etter bruk. Det vil seie at leigetakar har ansvar for all rydding. Stolar og bord skal setjast attende slik dei var plassert før utleiga. Om bord og stolar er henta frå lager eller andre lokale, skal dette setjast på plass att på ein ryddig måte. Har ein nytta kjøken/ kjøkenutstyr skal alle benkeflater reingjerast, og alt bestikk, glas e.l. skal setjast inn i oppvaskmaskin. Denne må setjast på før ein forlet lokalet. Gje melding til kulturhusvert om at oppvaskmaskin er satt i gong.

Har leigetakar nytta utstyr frå Stord kulturhus som videokanon, overhead, trådlause mikrofonar e.l. skal dette returnerast til ansvarleg kulturhusvert. Om leigetakar forlet lokalet ulåst, er leigetakar ansvarleg for alt utstyr som tilhøyrer kulturhuset, og er såleis erstatningsansvarleg ved tjuveri e.l. Alle manglar/ feil med utstyr må meldast frå med det same, om ikkje er leigetakar erstatningspliktig.

Ved skade eller tjuveri som gjeld Stord kulturhus sitt anlegg/ inventar/ utstyr under utleigeperioden, er leigetakar erstatningspliktig.

Ved utleige av symjehallen gjeld spesielle vilkår. Om ein ikkje nyttar seg av kulturhuset sine badevakter må det signerast ansvarserklæring.

All utleige under Kr 1 000 skal betalast kontant/ med kort i billettsalet i opningstida.